start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty: 

1/  Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2/  Operat sporządzony w formie graficznej i opisowej
3/  Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
4/ Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ( w związku z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) - dot. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 210 piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 210
875628209

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 1 miesiąca (do 2 miesięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach).

Opłaty

1. 217 zł - opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

3. W przypadku wydania pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100% stawki określonej dla pozwolenia.

4. Opłata w wysokości 217 zł wnoszona jest w momencie składania wniosku w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego. W Suwałkach taką opłatę (bez dodatkowej prowizji) można wnieść na konto rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzonego przez Bank PKO S.A. Oddział w Suwałkach o numerze 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744: 217 PLN

Tryb odwoławczy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk).

Akty prawne dotyczące sprawy

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).