start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zmianę danych w  zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, nr VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

 W przypadku wniosku o zmianę zaświadczenia wydanego przez inny organ dodatkowo:

 • kserokopia posiadanego zaświadczenia,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
87 562 80 44
87 562 80 00 wew. 3421

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Czas załatwiania

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Opłatę za wydanie zaświadczenia uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach .

Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych w nim  zawartych wynosi 25 zł za zaświadczenie i 10 zł za każdy wypis.

Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia  kolejnego pojazdu wynosi:  

 • 25 zł za wymianę zaświadczenia,
 • 10 zł za wymianę każdego wypisu,
 • 100 zł za każdy kolejny pojazd.

Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów. 

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2006r. Nr 6, poz. 41).