start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Składanie skarg, wniosków

Spis treści

  1. Efekt załatwienia sprawy
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Podstawa prawna

Opis procedury

Na podstawie art. 221- art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (Dz. U. z 200r. Nr 1998, poz 1071 z poźń z.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz 46)  petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Pisma te spełniają istotną rolę w procesie doskonalenia pracy świadczonej na rzecz obywateli przez urząd. Składane skargi oraz wnoszone wnioski są sygnałem o ewentualnych nieprawidłowościach lub konieczności dokonania zmian.
    Interesanci wnoszą skargi lub składają wnioski w formie pisemnej lub ustnej. Pracownik przyjmujący skargę, wniosek w formie ustnej sporządza „Protokół przyjęcia skargi-wniosku wniesionego(ej) ustnie” i przekazuje do kancelarii ogólnej. Kancelaria ogólna przyjmuje skargi lub wnioski.

Prezydent Miasta weryfikuje skargę, wniosek czy Urząd Miejski jest właściwy do ich rozpatrzenia następnie poleca pracownikowi merytorycznemu  rejestrację w „Rejestrze skarg i wniosków” i przekazanie zgodnie z dekretacją prezydenta kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej ze względu na przedmiot sprawy. Kierownik komórki organizacyjnej rozpatruje skargę, wniosek i przygotowuje projekt odpowiedzi. Prezydent Miasta zapoznaje się z projektem odpowiedzi. Zaakceptowany projekt odpowiedzi na skargę, wniosek prezydent  podpisuje   i zostaje on przesłany wnoszącemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Efekt załatwienia sprawy

Udzielenie odpowiedzi po rozpatrzeniu skargi, wniosku

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkach - testadres

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście

Opłaty

bez opłat