start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego - z powodu utraty, zniszczenia oryginału

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz:

1.   Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów ze stacji kontroli pojazdów określający

     termin następnego badania technicznego pojazdu - w przypadkach koniecznych,

 

2.  Karta pojazdu, jeżeli była wydana,  

 

3.  Oświadczenie własciciela pojazdu złożone pod
      odpowiedzialnością karną za składanie
      fałszywych zeznań - w przypadku utraty dowodu
      rejestracyjnego,

 

4.  Dotychczasowy dowód rejestracyjny - w przypadku
      jego zniszczenia,

 

5.  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika
      dowodu rejestracyjnego
oraz opłaty ewidencyjnej.

 

Informacje:

Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić na dowód rejestracyjny.

 

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
875628045
875628047
875628046

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie pozwolenia czasowego na okres 30 dni nastepuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

 

Opłaty

Opłatę za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego oraz opłatę ewidencyjną uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: 

71 1240 2092 9742 0081 2812 0002  Bank PKO S.A.  Oddział w Suwałkach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)

 

Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi 54,00 zł

 

Opłata za wydanie pozwolenia czasowego wynosi:

-  z urzędu                                             - 13,50 zł

-  na wniosek właściciela pojazdu         - 18,50 zł

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681)  wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

-  za wydanie dowodu rejestracyjnego    - 0,50 zł

-  za wydanie pozwolenia czasowego     - 0,50 zł

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r.w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdow (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z póź. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych cznności organu w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1088).