start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Pomoc publiczna – otwarte konkursy ofert w zakresie kultury i turystyki

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Prezydent Miasta Suwałk w oparciu o zadania priorytetowe
zamieszczone w rocznym Programie współpracy Miasta Suwałki z organizacjami
pozarządowymi ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych
miasta Suwałki obejmujących zadania w zakresie:


-        
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,


-        
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,


-        
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.


Organizacja
pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania
publicznego, która zostanie rozpatrzona w terminie 2 miesięcy od daty złożenia.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 214, Piętro II

Efekt załatwienia sprawy

Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powoływaną do oceny ofert wpływających na otwarty konkurs, a następnie przedkładane na kolegium Prezydenta Miasta Suwałk, na którym zostaje podjęta decyzja o wysokości dotacji z budżetu miejskiego przyznanej na realizację zadania publicznego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkach - testadres

Wydział Kultury i Sztuki

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
0875628214

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr. 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135).

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759).

Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.